logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK ADY HAZMAN BIN ABDULLAH
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2048 7740
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
03-2084 7700
E-mel
(E-mail)
ady@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Audit
2 ICT Security
3 Information Technology
4 ISO
5 Networking
6 Pengurusan Maklumat
7 Training of Trainers (TOT)

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM) [sekarang dikenali sebagai Management and Science University (MSU)] Bachelor Sains Komputer Dengan Kepujian 2007
Diploma Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Teknologi Maklumat 2004

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Jabatan Ukur dan Pemetaan Selangor (JUPEM) - Sehingga Oktober 2007 2007
Pegawai Teknologi Maklumat F41 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) - Sehingga November 2015 2007
Pegawai Teknologi Maklumat F44 (Memangku) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) - Sehingga Januari 2016 2015
Pegawai Teknologi Maklumat F44 (Memangku) Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) - Sekarang 2016

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014 - Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)